ໂມງປຸກ
alarm-clock
le réveil

ຂະນະ , ສໄມ , ຫວ່າງ - time - le temps

Lao English français
ນາລິກາ clock, (wrist)watch l'horloge, la montre
ໂມງ mo:ŋ , mo:ng hour l'heure
ນາທີ na-thii la minute
ວິນາທີ second la seconde
ມື້ເຊົ້າ , ເຊົ້າ
(mɯ:) sáo
morning le matin
la matinée
ທ່ຽງ , ເວລາທ່ຽງ midday, noon midi
ມື້...
(mɯ:) swǎ:y
afternoon l'après-midi
ມື້ mɯ: day le jour
la journée
ມື້ແລງ , ແລງ
(mɯ:) lɛ:ŋ , lɛ:ng
evening le soir, la soirée
ມື້ຄືນ , ຄືນ
(mɯ:) khɯ:n
night la nuit
ທ່ຽງຄືນ , ເວລາທ່ຽງຄືນ midnight minuit
ມື້ກ້ອນ , ມື້ຊືນ day before yesterday avant-hier
ມື້ວານນີ້ , ເມື່ອວານນີ້ , ວານນີ້
meuh wán nii
yesterday hier
ມື້ນີ້ meuh nii today aujourd'hui
ມື້ອື່ນ meuh euhn tomorrow demain
ມື້ຮື day after tomorrow après-demain
a:thit week la semaine
sǎo a:-thit weekend la fin de semaine
ວັນພັກການ holidays, vacation les vacances
ເດືອນ duean month le mois
ຍາມ , ຣະດູ , ຫນ້າ season la saison
ປີ pi: year l'an, l'année
ງານວັນເກິດ birthday, anniversary l'anniversaire
ປະຕິທິນ calendar le calendrier


Lao English français
ກາຍ , ອະດີດ past le passé
ເຄ່ືອງຕ້ອນ , ທານ present présent
ຂ້າງຫນ້າ future le futur, l'avenir
ກ່ອນ , ເດີມ , ແຕ່ກີ້ deh gawn before avant
ພາຍລຸນ , ລຸນ la gon after, later après
ດຽວນີ້ , ບັດນີ້ , ປະຈຸບັນ diow nee now maintenant
ໃນບໍ່ໍຊ້ານີ້ , ໃນມໍ່ , ໃນໄວ soon bientôt
ແຕ່ເດິກ early tôt
ຊ້າ , ບໍ່ທັນ late tard, en retard
ບໍ່ເຄີຍ never jamais
ບາງເທື່ອ sometimes parfois
ຄ່ອຍ , ຫມັ່ນ , ເລື້ອຍ often souvent
ເຄີຍ , ສເມີ ,
ທຸກເທື່ອ , ທຸກຣະຍະ , ທຸກເວລາ
always toujours