ກີລະ - le sport

Lao English français
ກີລະ gymnastics la gymnastique
ນັກກິລາ athlete l'athlète
ເຕັ້ນລຳ
ນັກຟ້ອນ , ນັກເຕັ້ນລຳ
dance
dancer
la danse
le danseur
ສົງຄາມ , ໂຍທາ wrestling la lutte, lutter
ຊົກມວຍ , ຕີມວຍ , ນັກມວຍ , ມວຍ boxing la boxe, boxer
ຫມາກບານ ball la balle, le ballon
ເຕະບານ , ຟຸດບານ , ຫມາກບານ soccer le football
swimming pool la piscine


Lao English français
ກວາດ , ຕຶກ , ຫາປາ fishing la pêche, pêcher
ຄົນຫາປາ , ບາບ fisher, fisherman le pêcheur
ກຳຈັດ , ຂັບ , ຂັບໄລ່ຫນີ , ລ່າສັດ , ໄລ່ hunting la chasse, chasser
ນາຍພານ hunter le chasseur


ກີລະ - game - le jeu

Lao English français
card game le jeu de cartes
ຕຸກກະຕາ doll la poupée
puppet, marionette la marionnette