ຄຳຖາມ kham thǎ:m question

Lao English français
ໃຜ ? phǎy Who? Qui ?
? What? Which? Quoi ? Quel ?
? How? Comment ?
? How much / many? Combien ?
ໃສ sǎy ? Where? Où ?
? When? Quand ?
? Why? Pourquoi ?
ເພາະ phɔ ... Because ... Parce que ...
ຄຳຕອບ kham tɔ:p the answer, reply la réponse