ໂຮງສາຍ - Post office - le bureau de Poste

Lao English français
ຕົວການ postman, mailman le postier, facteur
ຕາໄປສະນີ , ສະແຕມ postage stamp le timbre (postal)
postcard la carte postale
ຈົດຫມາຍ letter la lettre
ຊອງ , ພົກ , ມັດ , ຫໍ່ parcel le paquet, colis
ຊອງ , ຊອງຫນັງສື , ເປືອກ envelope l'enveloppe
ກະດາດ , ເຈັ້ຽ , ໃບ
ແຜ່ນເຈັ້ຽ
paper
sheet of paper
le papier
la feuille de papier
ສໍ , ດິນສໍ , ສໍດຳ
ສໍສີ
pencil
color pencil
le crayon (noir)
le crayon de couleur
ສົ່ງໄປ address l'adresse
ໂທຣະສັບ tohlasup phone le téléphone
computer l'ordinateur