ຈໍານວນ numbers - les nombres

Lao English français
0 ສູນ su:n zero zéro
1 ​ຫນຶ່ງ nɯŋ , nɯng one un
2 ສອງ sɔ:ŋ , sɔ:ng two deux
3 ສາມ sǎ:m three trois
4 ສີ່ sì: four quatre
5 ຫ້າ hà: five cinq
6 ຫົກ hok six "
7 ເຈັດ tyet seven sept
8 ແປດ pɛ:t eight huit
9 ເກົ້າ káo nine neuf
10 ສິບ sip ten dix
11 ສິບເອັດ sip het eleven onze
12 ສິບ ສອງ sip sɔ:ŋ/sɔ:ng twelve douze
100 ຮ້ອຍ neung-hawy one hundred cent
1 000 ພັນ neung-phan one thousand mille
1 000
000
ລ້ານ neung-la:n million "


Lao English français
1o ຄັ້ງທໍາອິດ first premier
2o ຄັ້ງທີສອງ second deuxième
3o ທີສາມ third troisième


ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງ - fraction

Lao English français
1/2 ເຄິ່ງຫນຶ່ງ half demi, moitié