ເຖື່ອນ , ທັມມະຊາດ - la nature

Lao English français
ກະສິດິ earth
ground, soil
la terre
le sol
ດິນດາກ clay l'argile
ຂີ້ຕົມ , ດິນລົ່ມ , ຕົມ mud la boue
ຂີ້ຝຸ່ນ , ຝຸ່ນ dust la poussière
ຫຽ້າ grass l'herbe
ຮາກ
ໂຄນ , ຮາກໄມ້
root
[of a tree]
la racine
[d'arbre]
ໃບ bay , ໃບໄມ້ leaf la feuille
ເກສອນ , ດອກ , ດອກໄມ້ flower la fleur
la rose
ກົກ , ຕົ້ນ , ຕົ້ນໄມ້ , ໄມ້ tree(s) arbre(s)
ຕົ້ນສົນ pine tree le pin
ເຖື່ອນ , ປ່າ forest la forêt
ໂຄກ park le parc
ຟືນ firewood le bois de chauffage
ໄຟໄຫມ້ conflagration l'incendie
ໄຟ fay fire le feu
ຄວັນໄຟ , ຄວັນ smoke la fumée
ash la cendre
ພູເຂົາໄຟ volcano le volcan
ດອຍ , ພູ , ພູົ້ເຂົາ mountain la montagne
ໂຄກ , ໂນນ , ກະສິທອນ hill la colline
cave la caverne, grotte
ຣ່ອມພູ , ຫວ່າງພູເຂົາ valley la vallée
ສນາມ , ທົ່ງ plain la plaine
ກະສິ , ສນາມ , ເດີ່ນ , ທົ່ງ , ນາ field le champ
ທະເລ , ຫນອງ lake le lac
ຫນອງ pond l'étang
ດິນລົ່ມ swamp, marsh le marais, marécage
ຕົກຕາດ waterfall la chute d'eau, cascade
ເຂື່ອນ , ຝາຍ dam le barrage
ໂຮງສີ
ກົງພັດ
mill
windmill
le moulin
le moulin à vent
water well le puits
ຂົວ , ສະພານ bridge le pont
river la rivière, le fleuve
ມະຫາສະຫມຸດ ocean l'océan
ທະເລ sea la mer
ຟອງ (sea)wave la vague
ຂີ້ກະເທິ , ຟອງ foam l'écume
ອາຍ steam, vapor la vapeur
ດອນ island l'île
beach la plage
ສູນ
ທະເລຊາຍ
desert
[of sand]
le désert
[de sable]
ຂີ້ຊາຍ , ຊາຍ , ດິນຊາຍ sand le sable
ກວດ , ຫິນ
ກ້ອນຫິນ , ຜາ
rock la roche
le rocher
ຂີ້ຫິນ , ຫິນ stone la pierre
ເພັດ diamond le diamant
ຖ່ານ , ຖ່ານຫິນ coal le charbon
ບໍ່ຖ່ານຫິນ coal mine la mine de charbon
oil, petroleum le pétrole
gas le gaz
iron le fer
steel l'acier
ທອງ , ທອງແດງ copper le cuivre
ບໍ່ທອງແດງ copper mine la mine de cuivre
ເງິນ silver l'argent
ບໍ່ເງິນ silver mine la mine d'argent
ທອງ gold l'or
ບໍ່ຄຳ gold mine la mine d'or