ບ້ານ , ບ້ານເຮືອນ , ເຮືອນ - house - la maison

English français
ສວນ garden le jardin
ເຮັດສວນ gardener le jardinier
ເພີ່ງ roof le toit
ເລົ້າ attic le grenier
ເພດານ ceiling le plafond
ພື້ນ , ພື້ນເຮືອນ
ພື້ນແປ້ນ
floor
[wooden]
le plancher
[en bois]
ຫ້ອງໄຕ້ດິນ basement, cellar la cave, le cellier
ຊານ , ລະບຽງ , ຮ້ານ terrace la terrasse
ຣະບຽງ balcony le balcon
ຜ້າກັ້ງ curtain le rideau
ປ່ອງຢ້ຽມ window la fenêtre
ຝາ fǎ: , ຝາເຮືອນ , ຝາຜນັງ wall le mur
ປະຕູ door la porte
ຮູກະແຈ , ຂໍກະແຈ lock la serrure
ກະແຈ key la clé, clef
ເກີນ ladder [made of bamboo] l'échelle [en bambou]
ຂັ້ນໄດ , ຄັນໄດ stairway, stairs l'escalier
ຫ້ອງລັບແຂກ living room la salle de séjour,
le salon
ພາບແຕ້ນ painting la peinture, le tableau
ໂທຣະທັດ , ໂທຣະພາບ television la télévision
ວິທະຍຸ , ເຄື່ອງລັບວີທະຍຸ la radio
ຫ້ອງ room la salle, pièce
ບ່ອນນອນ , ຫ້ອງນອນ bedroom la chambre (à coucher)
ຊອງ , ຕຽງ bed le lit
ເສື່ອສາດ carpet le tapis
ຕະກຽງ
ໂຄມຕັ້ງ
lamp
[for desk]
la lampe
[de bureau]
ທຽນ, (ທຽນໄຂ) candle la bougie, (chandelle)
ໄມ້ຂີ້ດໄຟ / ກັບຂີດ match(es) allumette(s)
ກັບໄຟ matchbox la boîte d'allumettes
ຄົວ , ເຮືອນຄົວ , ບ່ອນຄົວກິນ kitchen la cuisine
ເຕົາເຜົາ , ເຕົາອົບ oven le four
ຕູ້ cupboard l'armoire
ປ້າຍ closet le placard
ຫ້ອງກິນເຂົ້າ dining room la salle à manger
ໂຕະ to la table
ຕັ່ງຍາວ , ມ້າ , ມ້ານັ່ງ bench le banc
ຕັ່ງອີ້ , ເກົ້າອີ້ chair la chaise
ຕັ່ງ armchair le fauteuil
bathroom la salle de bain
bathtub la baignoire
shower la douche
sponge l'éponge
ສະບູ່ - sa:buu soap le savon
sa:pom shampoo le shampooing
ມີດແຖ - bai miit thae razor le rasoir
ຫວີ comb le peigne
ແປງ , ຟອຍ hairbrush la brosse (à cheveux)
ແປງຜັດແຂ້ວ , ຟອຍພັດແຂ້ວ
mik si phan
toothbrush la brosse à dents
ຢາຜັດແຂ້ວ - ya si phan toothpaste le dentifrice
lipstick le rouge à lèvres
ກະຈົກ , ແວ່ນ , ແວ່ນແຍງ mirror le miroir
ກິ່ນຫອມ perfume le parfum
ວິດ toilet les toilettes, W.C.
ເດນ dustbin, trash can la poubelle
ຄຸ , ຖັງ bucket, pail le seau
ຍູ , ຍູກວາດ , ຟອຍ , ໄມ້ກວາດ broom le balai
ເຄ່ືອງດູດຝຸ່ນ vacuum cleaner l'aspirateur
ເຕົາຮິດ flat iron le fer à repasser
[à braises]