ຜັກ - vegetable - les légumes

Lao English français
ກະທຽມ garlic l'ail
ຜັກບົວ , ຫົວ , ຫົວຜັກບົ່ວ onion l'oignon
leek le poireau
artichoke l'artichaut
ຫນໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ asparagus(es) les asperges
ເຫັດ mushroom le champignon
spinach les épinards
ກະລຳປີ , ຜັກກະລຳປີ
ຜັກກາດຂຽວ
cabbage le chou
le chou vert
ຜັກກາດ le chou chinois
ຜັກກະລຳປີ cauliflower le chou-fleur
salad, lettuce la salade, laitue
ແຕງ , ຫມາກແຕງອ່ອນ cucumber le concombre
ຫມາກນອຍ , ຫມາກບວບ zucchini la courgette
ຫມາກເຂືອ , ຫມາກເຂືອຂື່ນ eggplant l'aubergine
sweet/bell pepper le poivron
ຫມາກເຜັດ
ຫມາກເຜັດແຫ້ງ
hot/chili pepper
[dried]
le piment
[séché]
ຫມາກຟັກ , ຫມາກອຶ pumpkin la citrouille
ຖົ່ວ / ຫມາກຖົ່ວ ma:k tua bean(s) haricot(s)
ຖົ່ວຂຽວ / ຫມາກຖົ່ວຂຽວ green bean(s) haricot(s) vert(s)
ຖົ່ວ peas les petits pois
lentils les lentilles
ເຂົ້າ khào
ເຂົ້າສຸກ
rice
cooked rice
le riz
le riz cuit
ເຂົ້າຂຽບ [crêpe de riz frite]
ຕອກແຕກ cornflakes les flocons de maïs
ເຂົ້າສາລີ , ເຂົ້າເລ , ສາລີ wheat le blé
ມັນຝຣັ່ງ potato la pomme de terre
ກະຣົດ , ຜັກກາດແດງ carrot la carotte
ຫມາກເດັ່ນ , ຫມາກເຂືອເຄືອ tomato la tomate