​ມື້​ຂອງ​ອາທິດ
days of the week - les jours de la semaine

Lao English français
ວັນຈັນ - wán jan Monday lundi
ວັນອັງຄານ - wán ang-kháan Tuesday mardi
ວັນພຸດ - wán phuut Wednesday mercredi
ວັນພະຫັດ - wán pha-hát Thursday jeudi
ວັນສຸກ - wán súk Friday vendredi
ວັນເສົາ - wán săo Saturday samedi
ວັນອາທິດ - wán a:-thit Sunday dimanche