ເສື້ອຜ້າ , ເຄື່ອງນຸ່ງ , ສົ້ງເສື້ອ , ຜ້າ - clothes - les habits, vêtements

Lao English français
ແວ່ນຕາ
ແວ່ນຕາກັນແດດ
glasses
sunglasses
les lunettes
les lunettes de soleil
ຫມວກ , ກຸບ hat le chapeau
ຖົງມື gloves les gants
ເສືອ jacket la veste
ເສື້ອໃຫມ blouse [made of silk] le chemisier [de soie]
ເສືອ shirt la chemise
ສາຍແອວ , ສາຍຮັດແອວ belt la ceinture
ສົ້ງ , ສົ້ງຂາຍາວ , ໂສ້ງ trousers, pants le pantalon
ກະໂປງ
ກະໂປງ , ສີີ້ນ
dress
skirt
la robe
la jupe
ກະສອບ , ຖົງ , ເປົາ , ພົກ
ກະເປົາ
bag
handbag, purse
le sac
le sac à main
ສ້ອຍ , ປອກຄໍ necklace le collier
ຕ້າງ , ຕຸ້ມຫູ earrings les boucles d'oreilles
ປອກມື , ແຫວນ
ວົງ , ປອກ
ring la bague
l'anneau
ກ້ອງແຂນ , ສ້ອຍແຂນ , ປອກແຂນ le bracelet
ສົ້ງຊ້ອນ underwear les sous-vêtements
bra, (brassiere) le soutien-gorge
ໂສ້ງ panties, briefs la culotte, le slip
ຖົງຕິນ , ລອງເທົ້າ , ຮອງເທົ້າ socks les chaussettes
ເກີບ shoes les chaussures
ເສື້ອນອນ pajamas, pyjamas le pyjama