ພູມີສາດ - geography - géographie

Lao English français
ເຂດແດນ , ແດນ boundary, frontier la frontière
ທຸງ flag le drapeau
ດິນ , ດິນແດນ , ແດນດິນ ,
ທີ່ດິນ , ປະເທດ , ຣັຖ , ຫ້ອງ
country le pays
ເມືອງເອກ , ກຸງ capital city la capitale
ຊຽງ , ຊົ່ວ , ນະຄອນ , ເມືອງ town, city la ville
ພົນລະເມືອງ inhabitants les habitants
ພາສາ
ພາສາຕ່າງປະເທດ
language
foreign language
la langue
la langue étrangère


ດ້ານ - la direction

Lao English français
ເຫນືອ , ທິດເຫນືອ Thit-neua North le Nord
ໃຕ້ , ທິດໃຕ້ Thit-tai South le Sud
ຕາວັນອອກ Thit-ta:-wen-awk East l'Est
ຕາວັນຕົກ , ທິດຕະວັນຕົກ
Hit-ta:-wen-tok
West l'Ouest
ເຂັມຊີ້ທິດ compass la boussole
ແຜນ , ແຜນທີ່ , ແຜ່ນທີ່ map la carte


Lao English français
ຂວາ kwa:
ເບື້ອງຂວາ
right
on your right
droite
à droite
ຊ້າຍ sa:i
ເບື້ອງຊ້າຍ
left
on your left
gauche
à gauche
ໃນ nay in, inside dans, dedans
ທີ່ນີ້ , ນີ້ນາ , ບ່ອນນີ້ , ພີ້ , ຫນີ້ here ici
ຫັ້ນເນ
ພຸ້ນ
there là, là-bas
ກະຊັງ , ມໍ່ kai
ໃກ້
near près, proche
ໄກ kay
ທາງໄກ , ເຍີ້ນ
far loin, lointain