ຫນ່ວຍ , ຫມາກໄມ້ - le fruit

Lao English français
ຫມາກກຽງ
ຫມາກຂຽບ
la pomme rose
la pomme cannelle
pear la poire
plum la prune
peach la pêche
apricot l'abricot
ກ້ຽງ , ຫມາກກ້ຽງ l'orange
grapefruit le pamplemousse
ຫູດ , ຫມາກຂີ້ຫູດ , ຫມາກນາວ lemon le citron kafir
ແຕງໄທ le melon
ຫມາກໂມ , ຫມາກແຕງໂມ watermelon le melon d'eau,
(la pastèque)
ຫມາກອາງຸ່ນ grape(s) le raisin
cherry la cerise
ຫມາກມັດ pineapple l'ananas
ກ້ວຍ , ຫມາກກ້ວຍ banana la banane
ກະເສນ , ກະສໍ , ຫມາກມ່ວງ
ຫມາກຜາງ
mango
[little]
la mangue
[petite]