ອາກາດ , ດິນຟ້າອາກາດ
weather, climate - le climat

Lao English français
ວົງເດືອນ moon la lune
ດາວ , ດາຣາ star l'étoile
ແສງຕາເວັນ sun le soleil
ແດດສ່ອງ , ຮູ່ງແຈ້ງ sunlight, sunshine la lumière
ເງົາ ŋao , ngao shadow, shade l'ombre
ຈັງຫວະ l'air
ສວັນ , ຟ້າ sky le ciel
ຝ້າ , ເຝື້ອ / ເມກ cloud(s) nuage(s)
ຫມອກ fog le brouillard
ລົົມ wind le vent
ພະຍຸ , ພາຍຸ , ລົມພາຍຸ
ພະຍຸຫິມະ
storm
snowstorm
la tempête
la tempête de neige
thunder le tonnerre
ຟ້າຜ່າ flash, lightning l'éclair
rainbow l'arc-en-ciel
ຝົນ rain la pluie
ສັດ - khanyu umbrella le parapluie
ຫິມະ snow la neige
ຫມາກຮັບ hailstone le grêlon
ກ້ອນ ice la glace


Lao English français
ຮ້ອນ hot, warm chaud
ເຢັນ cold froid